autopůjčovna, odtahová služba, asistenční služba
Právní ochrana

Přepravovaná vozidla a posádky vozidel jsou pod právní ochranou pojišťovny DAS.

Pojištění

Všechna vozidla v autopůjčovně mají zákonné a havarijní pojištění.

S auty zapůjčenými v naší autopůjčovně můžete urazit neomezený počet kilometrů, aniž byste zaplatili třeba jen korunu navíc.

Přečtěte si naše články o automobilech nejen naší autopůjčovny.


Autopůjčovna Praha - Půjčovna aut - Podmínky nájmu

Autopůjčovna - Obecné podmínky

 • Nájemce se zavazuje k tomu, že splňuje zákonem dané podmínky pro řízení motorového vozidla.
 • Půjčené vozidlo se nesmí užívat ke sportovním či zkušebním účelům.
 • Vozidlo nesmí být svěřeno jiné osobě, než která je uvedena ve smlouvě jakožto náhradní řidič.
 • Doklady nutné k sepsání smlouvy (vyžadovány pouze při prvním podnájmu):
  • Právnická osoba: výpis z Obchodního rejstříku, osvědčení o registraci DIČ, občanský průkaz / pas řidiče, řidičský průkaz skupiny B, objednávka vyhotovená na hlavičkovém papíře doplněná podpisem statutárního zástupce / plná moc statutárního zástupce za jeho nepřítomnosti při převzetí.
  • Fyzická osoba / živnostník: občanský a řidičský průkaz skupiny B, třetí doklad pro ověření adresy nájemce (kreditní/ platební karta, účet za telefon, vysokoškolský index, SIPO, doklad ze servisu, protokol o nehodě vozu nájemce či jiný doklad uvádějící jméno a adresu nájemce s datem mladším než 2 měsíce), v případě živnostníka živnostenský list.
  • Cizinec: řidičský průkaz, platební karta, cestovní pas.
 • Uvedené náležitosti je zapotřebí předložit nejdéle před půjčením vozu. Za požadavku přistavit vůz mimo pobočku autopůjčovny musí být doklady zaslány elektronicky na e-mailovou adresu : servis@carcomplete.cz nebo na fax: +420 284 681 577. Bez provedení úkonu není možné vůz přistavit. Výjimečně lze po předchozí domluvě předložit dokumenty až na místě.

Rezervace - Autopůjčovna, půjčovna aut, Carcomplete

 • Až po zpětném potvrzení výpůjčky pronajímatelem se na rezervaci pohlíží jako na platnou.
 • Potvrzení je klientovi doručeno na za tímto účelem zvolené spojení.
 • Délka i termíny nájmu mohou být změněny i po uzavření smlouvy a potvrzení objednávky.
 • Přeobjednání lze provést pouze tehy, je -li vozidlo v daný okamžik k dispozici.
 • Complete consult, s.r.o. si ve výjimečných případech vymiňuje právo od potvrzené objednávky odstoupit.
 • Rezervaci lze provést skrze formulář uveřejněný na webových stránkách, telefonicky, faxem nebo e-mailem. Při on-line rezervaci vyplňte v kalkulačce údaje potřebné ke kalkulaci, vepište osobní údaje, v případě zájmu jméno dalšího řidiče. Po překontrolování potvrďte rezervaci kliknutím na tlačítko „Rezervovat“. Potvrzení Vaší rezervace bude následně odesláno na Vámi uvedený e-mail.
 • Jekékoli změny v rezervaci mohou být provedeny po dohodě s našimi operátory v závislosti na momentální dostupnosti vozů.
 • Změní-li se cena pronájmu, částka bude přepočítána s ohledem na tuto novou dobu pronájmu. Byla -li změna potvrzena a náklady se změnily, příslušná částka bude následně účtována.

Platba

 • Před započetím pronájmu je nutné složit deposit ve výši 17.000 – 30.000,- Kč (v závislosti na délce pronájmu a výši kauce) sloužící jako garance za případné škody na vozidle zapříčiněné kterýmkoli z řidičů.
 • Osobní údaje oprávněného řidiče i způsob platby bude stvrzen při sepsání smlouvy a nebude možno jej změnit. Při platbě kartou se musí nájemce prokázat jako majitel dané karty a zároveň musí být uveden jako řidič. Kreditní karta musí být platná a na požádání ji musí při předávce vozidla plátce předložit k nahlédnutí. Všechny dodatečné náklady, k nimž v průběhu nájmu dojde, budou vyúčtovány z depositu – popřípadě zaplaceny platební kartou. Celková částka za nájem vozidla (včetně DPH) je splatná na začátku pronájmu.

Pronájem

 • Bylo-li z rezervačního oddělení nájemci zasláno potvrzení objednávky, je zapotřebí jej předložit při uzavírání smlouvy.
 • Klientovi bude předán typ vozidla i výbava uvedená v potvrzení rezervace.
 • Nelze-li z jakéhokoli důvodu doručit nájemci vozidlo, které si objednal, vymiňuje si pronajímatel právo dodat nájemci srovnatelný náhradní vůz za smluvenou cenu nebo za vůz vyšší kategorie.
 • Objednané vozidlo je rezervováno maximálně 1 hodinu po smluvené době předání, pokud se klient s poskytovatelem telefonicky nedomluví jinak.
 • Započetím pronájmu končí možnost přidávat nová připojištění i nahlásit dalšího řidiče. Vrátí- li nájemce vůz v dřívějším termínu, účtuje se původní částka, kterou nelze změnit.
 • Vycestování do zahraničí : poskytovatel s půjčeným automobilem umožňuje cestu za hranice České republiky. Ovšem v případě neoprávněného výjezdu z území ČR bude nájemci připočtena standardní cena za tuto službu a sankční poplatek 10.000,- Kč. Zároveň se tímto neoprávněným chováním ruší všechny doplňkové služby. Případné servisní náklady budou převedeny na účet nájemce.
 • Vůz smí řídit i druhý řidič, jestliže je uveden v uzavřené smlouvě. Též on je povinen předložit potřebné doklady k uzavření smlouvy o nájmu automobilu a nájemce ručí za skutečnost, že druhý řidič splňuje zákonem stanovené podmínky pro řízení motorového vozidla.
 • V případě převzetí automobilu osobou neuvedenou ve smlouvě bude naúčtován standardní poplatek za tento úkon plus sankce vyměřená na 1.000,-Kč. Ruší se veškeré objednané doplňkové služby, navíc rizika spjatá s případnou autonehodou nese klient.

Převzetí vozidla

Při přebírání vozidla bude vyhotoven předávácí formulář. Je třeba překontrolovat správnost údajů o najetých kilometrech a hladině paliva, v případě neshod se obrátit na personál.

Vrácení vozidla

 • Automobil musí být navrácen v čase a místě uvedeném ve smlouvě. Při prodlení delším jak 1 hodinu bude připočítán další 1 den výpůjčky.
 • Je vyžadována přítomnost řidiče za účelem stvrzení konečné ceny podpisem. Třetí osoba smí jménem klienta podepsat dokumenty v případě, že se klient sám nedostaví k vrácení vozidla, opustí pobočku či se nepodepíše. Též ve chvíli, kdy není schopen předávky se zúčastnit.
 • Automobil musí být navrácen zcela čistý. Vozidlo se považuje za čisté : exteriér (okna, karoserie, poklice...) na sobě nesmí nést viditelné znečištění například hmyzem/ blátem aj. Interiér (sedadla, palubní deska, prostor pro nohy...) musí být bez nečistot – bez poškrábání, trhlinek, skvrn, odpadků... V opačném případě bude zaúčtován příplatek za umytí dle platného ceníku autopůjčovny.
 • Klient je povinen vrátit vůz s obsahem pohonných hmot stejným jako při jeho přejímání. Neučiní – li tak, bude připočtena sankce za dotankování pohonné hmoty zaevidovaná v ceníku autopůjčovny plus za náhradu hmot dle současných cen paliv.

Pojištění a další služby

 • Při nedovoleném vyjetí s asistenčním vozidlem či není-li služba stvrzena smlouvou, účtuje autopůjčovna poplatky dle aktuálního ceníku.
 • Za projevu závad a nehod nezpůsobených klientem je asistence zahrnuta v ceně služby. Při zaviněných závadách nebo nehodách, na něž se nevztahuje pojištění, jsou služby zaúčtovány dle ceníku.
 • V případě nutnosti odtažení vozidla je tento úkon účtován dle ceníku. Nezavinil- li nájemce závadu či nehodu, odtah je zahrnut v ceně. V případě zaviněných závad a nehod, na něž se nevztahuje pojištění, je odtažení vozidla účtováno dle ceníku autopůjčovny.
 • Příplatek za nulovou spoluúčast se vztahuje na případy vzniklých škod na objednaném a potvrzeném automobilu – například krádež, poškození aj. Takové náklady jsou převedeny na poskytovatele za splnění podmínky přivolání Policie České republiky. Výjimkou jsou škody na pneumatikách (propíchnutí, prodření, proříznutí aj.), škody zapříčiněné nepatřičnou obsluhou vozu (pohonné hmoty, zahrádka, řetězy...), výměna žárovek a vyčerpání pohonných hmot. Nutné je současně informovat poskytovatele vozu.
 • Každou událost vedoucí k poškození či zničení pronajatého automobilu je nájemce povinný neprodleně nahlásit Policii České republiky a pronajímateli. Dále je jeho povinností vyplnit protokol „Záznam o dopravní nehodě“ obdržený spolu s doklady k vozu, sepsat soupis svědků, zúčastněných, vozů a dotčených předmětů. Nesplněním této povinnosti se nájemce vystavuje vědomí, že případná škoda bude účtována jemu.
 • Při porušení všeobecných podmínek pronájmu je klient povinný zaplatit všechny náklady spjaté s likvidací škody vzniklé na automobilu i jeho příslušenství či v souvislosti s provozováním vozu v období.
 • Je- li možné finance na likvidaci škody uplatnit skrze pojišťovnu, u níž je vůz pojištěn, je po nájemci požadováno zaplacení spoluúčasti 10% financí na likvidaci škodní události (minimálně ale 10.000,-Kč) a zaplatit za odtah na poskytovatelem udané místo. Při odcizení pronajatého motorového vozidla je po nájemci požadováno zaplacení spoluúčasti 10% z pořizovací ceny vozu. Klient je též povinný uhradit všechny oprávněné nároky či srážky pojišťovacího ústavu. Klient odpovídá za škody na vozidle způsobené jím i třetími osobami v případě nedopadení viníka. Z tohoto důvodu je doporučeno uzavřít připojištění zproštění spoluúčasti na škodě na nulu.
 • Nájemce je povinný zaplatit veškeré škody (včetně ušlého zisku) po časový úsek opravy vozu vzniklé řízením pod vlivem alkoholu, drog či léčiv.
 • Nájemce také vyjadřuje souhlas s tím, že nájemné či případné doúčtování je pronajímateli svoleno provést skrze kreditní kartu nájemce, případně zaplatí škodu hotově.
 • Nájemce vyjadřuje souhlas k ukládání osobních údajů pronajímatelem za účelem naplnění smlouvy. Takto svěřené osobní údaje budou odtajněny třetím stranám či subjektům jedině v případě, že tento čin bude pronajímatel spatřovat jako nevyhnutelný k odvrácení nezákonného či zákonem postižitelného konání.

Pokuty a ostatní sankce

 • Klient je povinný zaplatit všechny výdaje, daně, pokuty za dopravní přestupky a další sankce.
 • Automobil musí být navrácen v čase a místě uvedeném v nájemní smlouvě. Při prodlení déle jak 1 hodinu bude naúčtován poplatek za další 1 den výpůjčky spolu s administrativním poplatkem 300,-Kč.
 • Za ztrátu klíčů, OTP, dokladu o zákonném pojištění... bude uvalena pokuta 5.000,-Kč.
 • Nájemce se zavázal navrátit vůz ve stavu přebírání. Sankce za znečištění vozidla jsou následující:
 • Trvalé znečištění sedadel, jejich znehodnocení či propálení – 10.000,-Kč. Velká míra znečištění interiéru s možností jej vyčistit – 3.500,-Kč. Znečištěná karoserie – 300,-Kč. Chybějící stav pohonných hmot bude odhadem přepočítán na aktuální cenu paliva a doplněn o administrativní poplatek 300,-Kč. Chybějící část vozidla je nájemce povinen doplatit ve výši ceny náhradního dílu navýšené o servisní práce a administrativní poplatek 300,-Kč. Pouze v případě, že nájemce nemá sepsaný protokol o odcizení věci s Policií České republiky.
Přijímáme platbu všemi běžnými kreditními kartami
Naše vozy

Autopůjčovna - Škoda Octavia II Combi 1,9 TDI Škoda Octavia II Combi
1,9 TDI
Cena od 800 Kč / den ceník » rezervace » detail »

Autopůjčovna - Škoda Octavia II 1,9 TDI Škoda Octavia II
1,9 TDI
Cena od 720 Kč / den ceník » rezervace » detail »

Autopůjčovna - Škoda Fabia I Škoda Fabia I
1,2 HTP
Cena od 490 Kč / den ceník » rezervace » detail »

Autopůjčovna - Škoda Fabia II Škoda Fabia II
1,2 HTP
Cena od 550 Kč / den ceník » rezervace » detail »

Autopůjčovna - Škoda Fabia Combi 1,9 SDI Škoda Fabia Combi
1,9 SDI
Cena od 650 Kč / den ceník » rezervace » detail »

Autopůjčovna - Mercedes Vito 2,2 CDI Mercedes Vito
2,2 CDI
Cena od 1900 Kč / den ceník » rezervace » detail »

Autopůjčovna - Ford Transit 2,2 TDCi Ford Transit
2,2 TDCi
Cena od 1400 Kč / den ceník » rezervace » detail »

Autopůjčovna - Volkswagen Caddy 1,9 SDi Volkswagen Caddy
1,9 SDi
Cena od 720 Kč / den ceník » rezervace » detail »

Autopůjčovna - Škoda Octavia II Combi Škoda Octavia II Combi
1,9 TDI
Cena od 800 Kč / den ceník » rezervace » detail »

Autopůjčovna - Škoda Octavia II Combi Škoda Octavia II Combi
1,9 TDI
Cena od 800 Kč / den ceník » rezervace » detail »

Autopůjčovna - Škoda Fabia II Combi 1,2 HTP Škoda Fabia II Combi
1,2 HTP
Cena od 620 Kč / den ceník » rezervace » detail »

Autopůjčovna - Ford Transit 2,2 TDCi Ford Transit
2,2 TDCi
Cena od 800 Kč / den ceník » rezervace » detail »

Autopůjčovna - Škoda Octavia II 1,6 TSI Škoda Octavia II
1,6 TSI
Cena od 720 Kč / den ceník » rezervace » detail »

Autopůjčovna - Škoda Octavia II 1,9 TDI Škoda Octavia II
1,9 TDI
Cena od 800 Kč / den ceník » rezervace » detail »

Autopůjčovna - Škoda Octavia II Combi 1,9 TDI Škoda Octavia II Combi
1,9 TDI
Cena od 800 Kč / den ceník » rezervace » detail »